اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Thursday, February 01, 2007

زمستان است

آواز داد و بیداد*
شعر: مهدی اخوان‌ثالث
آلبوم: زمستان است
 
 
(درآمد ماهور)
 
 
سلامت را، نمی‌خواه‍،ند، پاسخ گ‍،فت
 
 
 
سرها در گریبان است
 
(بیداد)
 
 
 
سرها در گریبا،ن ا،ست
 
(درآمد ماهور)
 
 
سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گ‍،فت
 
 
 
سرها در گریبان است
 
(درآمد ماهور)
 
 
کسی سر بر، نیارد کر،د، پاسخ گفتن و، دیدار یاران را
 
 
نگه، جز پیش پا را، دید نتواند
 
 
 
که ره، تاریک و لغزان است
 
(بیداد)
 
 
 
که ره، تا،ریک و لغزا،ن ا،ست
 
(گشایش)
 
 
و گر دست محب‍،ت سوی کس، یازی
 
 
به اک‍،راه آ،ورد، دست از بغل بیرون
 
 
 
که سرما سخت، سوزان است
 
(بیداد)
 
 
 
که سرما سخت، سوزا،ن ا،ست
 
(گشایش)
 
 
نفس کز گرمگا،ه، سینه می،‌آ،ید برو،ن، ابری شود، تاری‍،ک
 
 
 
چو دیوار؛ ایستد در پیش چشما،نت
 
نفس کین است، پس دیگر چه داری چشم؛ پس دیگر چه داری چشم
 
 
 
زچشم، دوستان، دور یا نزدی‍،ک
 
 
پس دیگر چه داری چشم
 
(بیداد)
 
 
 
ز چشم، دوستان، دو،ر یا نزدی‍،ک
 
(داد)
 
 
نفس کز گرم‍،گاه، سینه می‌آید برو،ن، ابری شود، تاریک
 
 
 
چو دیوا،ر، ایستد در پیش چشمانت
 
نفس کین است؛ پس دیگر چه داری چشم، چه داری چشم؛ چه داری چشم
 
 
 
زچشم، دوس‍،تان، دور یا نزدی‍،ک
 
(بیداد)
 
 
 
پس دیگر، چه داری چ‍،شم؛ ز چشم، دوستا،ن، دور یا نزدی‍،ک
 
(بیداد)
 
 
مسیحا،ی، جوان‍،مرد، م‍،ن، ای ترسا،ی پیر؛ پیرهن چرکی‍،ن
 
 
 
هوا، بس، ناجوان‍،مردانه سر،د است؛ آی
 
دمت گرم و، سرت، خوش با،د
 
 
 
سلا،مم را، تو پاسخ گوی، در بگشا،ی، در، بگشا،ی
 
(عشاق)
 
 
هوا، بس ناجوان‍،مردانه سرد است، آی
 
 
دمت، گرم و سرت، خوش با،د
 
 
 
سلامم را، تو پاسخ گو،ی در بگشا،ی
 
(بیات راجع)
 
 
منم، من؛ میهمان هر شبت، لولی،‌وش مغمو،م
 
 
 
منم، م‍،ن، سنگ تیپا خورده‌ی، رنجو،ر
 
 
من‍،م، دشنام، پست آ،فری‍،نش؛ منم دشنام پست آفرین‍،ش
 
 
نغمه‌ی ناجو،ر، نغمه‌ی ناجو،ر
 
(عراق)
 
 
نه از روم‍،م، نه از، زن‍،گ‍،م؛ نه از رو،م‍،م نه از زن‍،گ‍،م؛ هما،ن، بیرنگ بی‍،رنگ‍،م
 
 
 
بیا بگشا،ی د،ر بگشا،ی؛ دلتنگ‍،م
 
 
بیا بگشای د،ر بگشا،ی دلتن‍،گم
 
(گشایش)
 
 
حریفا، میزبانا؛ میهما،ن سال و ماه‍،ت؛ پشت در چون مو،ج می‌لر،زد
 
 
حریفا، میزبانا، میهمان سال و ماه‍،ت؛ پشت در چون موج می‌لرز،د چون موج، می‌لرزد
 
 
 
تگرگی نیست، مرگی نیست، صدایی گر شنیدی
 
 
صحبت؛ سرما و دندا،ن است
 
(گشایش)
 
 
من امشب آمدستم وا،م بگذارم
 
 
حسابت را، کنار جام، بگذارم
 
 
 
چه می‌گویی، که بی‌گه شد، سحر شد، بامداد آمد
 
(داد)
 
 
فریبت می‌دهد؛ بر آسما،ن این، سرخی بعد از سحرگه، نی‍،ست
 
 
(داد)
 
 
حریفا؛ گوش سرما برده‌است ای‍،ن، یادگار، سی‍،لی سرد زمستان است
 
 
 
یادگا،ر سیلی، سرد؛ زمستا،ن است
 
(گشایش)
 
 
و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده
 
 
 
به تابوت ستبر، ظلمت؛ نُه تو،ی مرگ اندو،د پنهان است
 
(بیداد)
 
 
 
به تابوت ستبر، ظلمت، نُه تو،ی مرگ اندو،د پنهان ا،ست
 
(داد)
 
 
چه می‌گویی که بی‌گه شد سح‍،ر شد؛ بامدا،د آ،مد
 
 
 
فریبت می‌ده‍،د؛ بر آسما،ن این سرخی، بعد از سحر،گه، نی‍،ست
 
(داد)
 
 
حریفا، گوش سرما برده‌است ای‍،ن، یادگار، سیلی سرد زمستا،ن است
 
 
 
یادگا،ر؛ سیلی، سرد؛ زمستان است
 
(داد)
 
 
حریفا رو چراغ باده را بفروز
 
 
 
شب با روز یکسان ا،ست
 
(بیداد)
 
 
حری‍،فا، رو، چراغ، باده را بفروز
 
 
 
شب با روز یکسان ا،ست
 
 
شب با روز؛ یک‍،سان ا،ست، یکسان است
 
(درآمد همایون)
 
 
سلامت را، نمی‌خواهند، پاسخ گ‍،فت
 
 
 
هوا دلگی‍،ر، درها، بسته؛ سرها، در گریبا،ن؛ دستها، پنها،ن
 
(درآمد همایون)
 
 
نفسها ا،بر؛ دلها، خسته و غمگین
 
 
 
درختا،ن، اسکلت‍،های، بلو،رآگی‍،ن
 
(درآمد همایون)
 
 
زمین دلمرده، سقف، آس‍،مان، کوتاه
 
 
 
غبارآلوده، مهر و، ما،ه
 
 
زمستا،ن ا،ست؛ زمستا،ن ا،ست؛ زمس‍،تان ا،ست؛ زمستا،ن ا،ست
 
(داد)
 
 
هوا، دلگی‍،ر؛ درها، بسته؛ سرها، در گری‍،‍با،ن دستها، پنها،ن
 
 
 
نفسها، ابر؛ دلها، خسته و غمگین
 
 
درختان؛ اسکلتهای، بلورآگی‍،ن
 
زمین دلمرده؛ سقف آسمان کوتاه
 
 
(بیداد)
 
 
 
غبارآلوده، مهر و، ما،ه
 
 
زمستان ا،ست؛ زمستان ا،ست؛ زمستان ا،ست

  آواز روی فیلم سینمایی «زمستان است»

*: مقام ابداعی حسین علیزاده که از ترکیب گوشه‌ی داد با بیداد (شاهد و ایست مشترک) ساخته شده، به این ترتیب که از داد آغاز شده و به صورت متناوب در بیداد فرود می‌آید.
+
۱ سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است
۲ کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را نگه جز پیش پا را دید نتواند
۳   که ره تاریک و لغزان است
۴ و گر دست محبت سوی کس یازی به اکراه آورد دست از بغل بیرون
۵   که سرما سخت سوزان است
۶ نفس کز گرمگاه سینه می‌آید برون ابری شود تاریک
۷ چو دیوار ایستد در پیش چشمانت  
۸ نفس کین است پس دیگر چه داری چشم
۹ زچشم دوستان دور یا نزدیک  
۱۰ مسیحای جوانمرد من ای ترسای پیر پیرهن چرکین
۱۱ هوا بس ناجوانمردانه سرد است، آی  
۱۲ دمت گرم و سرت خوش باد سلامم را تو پاسخ گوی در بگشای
۱۳ منم من، میهمان هر شبت لولی‌وش مغموم
۱۴ منم من سنگ تیپا خورده‌ی رنجور
۱۵ من‍م، دشنام پست آفرینش نغمه‌ی ناجور
۱۶ نه از رومم، نه از زنگم همان بیرنگ بی‍رنگم
۱۷ بیا بگشای در بگشای دلتنگم
۱۸ حریفا، میزبانا، میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می‌لرزد
۱۹ تگرگی نیست، مرگی نیست صدایی گر شنیدی، صحبت سرما و دندان است
۲۰ من امشب آمدستم وام بگذارم حسابت را کنار جام بگذارم
۲۱ چه می‌گویی که بی‌گه شد، سحر شد، بامداد آمد  
۲۲ فریبت می‌دهد بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست
۲۳ حریفا، گوش سرما برده‌است این یادگار سیلی سرد زمستان است
۲۴ و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده به تابوت ستبر ظلمت نُه توی مرگ اندود پنهان است
۲۵ حریفا، رو چراغ باده را بفروز شب با روز یکسان است
۲۶ سلامت را نمی‌خواهند پاسخ گفت هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان
۲۷ نفسها ابر دلها خسته و غمگین
۲۸ درختان اسکلتهای بلورآگین
۲۹ زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه غبارآلوده مهر و ماه
۳۰ زمستان است