اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Wednesday, January 10, 2007

شراب ناسازگار

تصنیف شور
شعر: علی‌اکبر شیدا
آهنگ: علی‌اکبر شیدا*
اجرا: تور اروپا، ۱۹۹۷
شراب ناسازگارم، شراب ناسازگارم چرا با من ساز نمیشه
نگار ناپایدارم، نگار ناپایدارم چرا با من یار نمیشه
مه نو، چهره نو، اومده به تهرون حالا بیا تا می خوریم
شراب ملک ری خوریم حالا نخوریم کی خوریم
شراب ملک ری خوریم  
شراب ناسازگارم، شراب ناسازگارم  
چرا با من چرا با من ساز نمیشه
نگار ناپایدارم، نگار ناپایدارم  
چرا با من چرا با من یار نمیشه
مه نو، چهره نو، اومده به تهرون حالا بیا تا می خوریم
شراب ملک ری خوریم حالا نخوریم کی خوریم
شراب ملک ری خوریم  
حالا نخوریم کی خوریم حالا نخوریم کی خوریم

نوت

  کنسرت آلمان ۱۹۹۷

*: نورعلی خان برومند آهنگ را متعلق به شیدا می‌داند، تصنیفهای قدیمی دوامی متعلق به بدایع نگار. هر دو آهنگ را مربوط به سفر مظفرالدین شاه به تهران برای تاجگذاری بعد از ترور ناصرالدین شاه می ‌دانند.
*: شعر این تصنیف به روایت عبدالله دوامی از تصنیفهای قدیمی: «شراب ناسازگارم/ شراب ناسازگارم/ چرا با ما ساز نمیشه/ نگار سیمین عذارم/ نگار سیمین عذارم/ چرا با ما یار نمیشه/ شه نو، باز(آن) مه نو/ آمده به تهرون/ حلا بیا تا می خوریم/ شراب ملک ری خوریم/ حالا نخوریم کی خوریم»