اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Tuesday, January 09, 2007

ما سرخوشان مست

آواز افشاری*
شعر: حافظ
اجرا: برگ سبز ۲۱۶
 
 
(درآمد افشاری)
 
 
ما سرخوشا،ن مست؛ دل از دست، داده‌ای‍،‍م
 
 
 
همراز عشق و؛ همنفس جام باده‌ای‍،‍م
 
(درآمد افشاری)
 
 
بر ما، بسی، کمان؛ بر ما، بسی، کمان ملامت، کشی‍،‍ده‌ا،ند
 
 
 
تا کار خود، ز ابروی جا،نان، گشاده‌ای‍،‍م
 
(عراق)
 
 
پیر مغا،ن ز توبه‌ی ما؛ گر ملو،ل شد
 
 
 
گو باده صاف کن؛ که به عذر ای‍،ستا،ده‌ای‍،‍م
 
(عراق)
 
 
کار از تو می‌رو،د، مددی ای، دلی‍،‍ل را،ه
 
 
 
انصاف می‌دهی‍،م که از ره فتاده‌ای‍،‍م
 
(رُهاب)
 
 
چون لاله می، مبین و؛ چون لاله می مبین و، قدح در میا،ن کا،ر
 
 
 
این داغ، بی‍،‍ن؛ که بر دل خونی‍،‍ن نها،ده‌ای‍،‍م
 
(فرود)
 
 
گفتی، که حاف‍،‍ظ؛ گفتی که حاف‍،ظ، اینهمه رنگ و خیا،ل چی‍،‍ست
 
 
 
نقش غلط مخوا،ن؛ که همان لوح ساده‌ای‍،‍م

*: اولین ضبط و اجرای شجریان (در سن ۲۶ سالگی) در رادیو ایران که در ۱۵ آذرماه ۱۳۴۶ پخش شد.
*: از اینجا sarapoem.persiangig.com
+
۱ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایمهمراز عشق و همنفس جام باده‌ایم
۲بر ما بسی کمان ملامت کشیده‌اندتا کار خود ز ابروی جانان گشاده‌ایم
۳ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده‌ایما آن شقایقیم که با داغ زاده‌ایم
۴پیر مغان ز توبه ما گر ملول شدگو باده صاف کن که به عذر ایستاده‌ایم
۵کار از تو می‌رود مددی ای دلیل راهکانصاف می‌دهیم و ز راه اوفتاده‌ایم
۶چون لاله می مبین و قدح در میان کاراین داغ بین که بر دل خونین نهاده‌ایم
۷گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیستنقش غلط مبین که همان لوح ساده‌ایم