اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Monday, January 08, 2007

ره میخانه

آواز بیات کرد
شعر: عطار
آلبوم: بی‌تو به سر نمی‌شود
 
 
(حاجیانی)
 
 
ره میخانه و، مسجد، کدام ا،ست
 
 
 
که هر دو، بر من مس‍،کین، حرا،م است؛ حرا،م ا،ست
 
(حاجیانی)
 
 
ره میخانه و؛ مسجد، کدا،م ا،ست
 
 
 
که هر دو؛ بر من مس‍،کین، حرا،م ا،ست
 
(درآمد دشتی)
 
 
نه در مسجد گذارن‍،دم، که رند ا،ست
 
 
 
نه در میخانه؛ کین خمار، خوا،ب ا،ست خوا،ب است
 
(دیلمان)
 
 
ورا،ی، مسجد و، می‍،خانه راهی‍،ست
 
 
 
بجویید، ای عزیز،ان، کین کدام‍،ست
 
(درآمد دشتی)
 
 
به میخانه، امامی مست، خفته‌است
 
 
 
نمی‌دانم، که آن بت را، چه نام ا،ست؛ چه نا،م است
 
(درآمد دشتی)
 
 
مرا کعبه، خرابات است، ام‍،روز
 
 
 
حریفم قاضی و، ساقی، اما،م است
 
(فرود به شور)
 
 
برو عطار، کو، خود می‌شناسد
 
 
 
که سرور کی‍،ست؛ سرگردان کدامست؛ سرگردان، کدامست
+
۱ره میخانه و مسجد کدام استکه هر دو بر من مسکین حرام است
۲نه در مسجد گذارندم که رند استنه در میخانه کین خمار خام است
۳میان مسجد و میخانه راهی استبجوئید ای عزیزان کین کدام است
۴به میخانه امامی مست خفته استنمی‌دانم که آن بت را چه نام است
۵مرا کعبه خرابات است امروزحریفم قاضی و ساقی امام است
۶برو عطار کو خود می‌شناسدکه سرور کیست سرگردان کدام است