اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Thursday, January 04, 2007

چشم مست

تصنیف شور
شعر: نامعلوم* (قدیمی)
آهنگ: نامعلوم** (قدیمی)
آلبوم: معمای هستی
به تیغم گر زنی به تیغم گر زنی
دستت نگیرم ماه من
ای سرو بلند بالا رویت را به ما بنما
و گر تیرم زنی و گر تیرم زنی
منت پذیرم ماه من
ای سرو بلند بالا رویت را به ما بنما
بنازم چشم مستت را نبینم من شکستت را
چو مستم کرده‌ای چو مستم کرده‌ای
مستورُ منشین ماه من
ای سرو بلند بالا رویت را به ما بنما
چو نوشم داده‌ای چو نوشم داده‌ای
زهرم منوشان ماه من
ای سرو بلند بالا رویت را به ما بنما
بنازم چشم مستت را نبینم من شکستت را
های های های های دل تنگ من
های های های های دل تنگ من
پیش دوست پیش دوست شده ننگ من
ره کجاست جانم ره کجاست پای لنگ من
ره کجاست ره کجاست پای لنگ من
های های های های دل تنگ من
پیش دوست پیش دوست شده ننگ من
ره کجاست جانم ره کجاست پای لنگ من
ره کجاست ره کجاست پای لنگ من

نوت

*: شعر تصنیف با استفاده از اشعار سعدی ساخته شده
**: روایت عبدالله دوامی در دشتی از شعر این تصنیف: «به تیغم گر کُشد/ به تیغم گر کُشد/ دستش نگیرم/ جان من/ ای سرو بلند بالا/ رویت را به ما بنما/ و گر تیغم زند/ و گر تیغم زند/ منت پذیرم/ جان من/ ای سرو بلند بالا/ رویت را به ما بنما/من اسیر آن زلف و خالم/ آشفته‌ی شبهای وصالم/ ولله به خدا/ من مایل تو/ تو منکر من/یک شب بیاییُ منزل ما/ روشن نماییُ محفل ما/ داد وای/ جان داد/ ای جان من/ ای سرو بلند بالا/ رویت را به ما بنما»