اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Wednesday, January 03, 2007

می برزند ز مشرق، شمع فلک زبانه

آواز سه‌گاه
شعر: سعدی
آلبوم: دستان
 
 
(اورجوزه)
 
 
می‌برزند، ز مشرق؛ شمع فلک، زبانه
 
 
 
ای ساقی صبوحی، در ده می، شبانه
 
(اورجوزه)
 
 
عقلم بدزد، لختی؛ چند اختیا،ر دانش
 
 
 
هوشم ببر، زمانی؛ تا کی غم، زمانه
 
(اورجوزه)
 
 
گر سنگ فت‍،نه بارد؛ فرق منش، سپر کن
 
 
 
گر تیر طع‍،نه آید؛ جان منش، نشانه
 
(اورجوزه)
 
 
صوفی و کن‍،ج خلوت؛ سعدی و طَرف صحرا
 
 
 
صاحب هنر، نگی‍،رد؛ بر بی‌هنر، بهانه
+
۱می‌برزند ز مشرق شمع فلک زبانهای ساقی صبوحی درده می شبانه
۲عقلم بدزد لختی چند اختیار دانشهوشم ببر زمانی تا کی غم زمانه
۳گر سنگ فتنه بارد فرق منش سپر کنور تیر طعنه آید جان منش نشانه
۴گر می به جان دهندت بستان که پیش داناز آب حیات بهتر خاک شرابخانه
۵آن کوزه بر کفم نه کب حیات داردهم طعم نار دارد هم رنگ ناردانه
۶صوفی چگونه گردد گرد شراب صافیگنجشک را نگنجد عنقا در آشیانه
۷دیوانگان نترسند از صولت قیامتبشکیبد اسب چوبین از سیف و تازیانه
۸صوفی و کنج خلوت سعدی و طرف صحراصاحب هنر نگیرد بر بی هنر بهانه