اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Thursday, December 28, 2006

سرو چمان

تصنیف ماهور
شعر: حافظ
آهنگ: محمدرضا شجریان
آلبوم: سرو چمان
سرو چمان من چرا سرو چمان من چرا
میل چمن نمی‌کند  
همدم گل نمی‌شود یاد سمن نمی‌کند
  یاد سمن نمی‌کند
سرو چمان من چرا سرو چمان من چرا
میل چمن نمی‌کند  
همدم گل نمی‌شود یاد سمن نمی‌کند
  یاد سمن نمی‌کند
دل به امید وصل تو دل به امید وصل تو
همدم جان نمی‌شود  
دل به امید وصل تو دل به امید وصل تو
همدم جان نمی‌شود  
جان به هوای کوی تو جان به هوای کوی تو
خدمت تن نمی‌کند خدمت تن نمی‌کند
با همه عطر دامنت آیدم از صبا عجب
با همه عطر دامنت آیدم از صبا عجب
کز گذر تو خاک را کز گذر تو خاک را
مشک ختن نمی‌کند مشک ختن نمی‌کند
تا دل هرزه‌گرد من تا دل هرزه‌گرد من
رفت به چین زلف تو  
تا دل هرزه‌گرد من رفت به چین زلف تو
زان سفر دراز خود زان سفر دراز خود
عزم وطن نمی‌کند عزم وطن نمی‌کند
ساقی سیم ساق من ساقی سیم ساق من
گر همه دُرد می‌دهد گر همه دُرد می‌دهد
ساقی سیم ساق من  
گر همه دُرد می‌دهد گر همه دُرد می‌دهد
کیست که تن چو جام می کیست که تن چو جام می
جمله دهن نمی‌کند جمله دهن نمی‌کند
سرو چمان من چرا سرو چمان من چرا
میل چمن نمی‌کند  
همدم گل نمی‌شود یاد سمن نمی‌کند
  یاد سمن نمی‌کند

نوت

  کنسرت ۲۰۰۷، فیلارمونی شهر کلن
  لس آنجلس، ۱۱ می ۲۰۰۸