اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Tuesday, December 26, 2006

غلام چشم

آواز بیات ترک
شعر: حافظ
آلبوم: دلشدگان
 
 
(شهابی با اندکی تغییر)
 
 
مرا چشمیست، خونفشان؛ ز دست، آن کمان، ابرو
 
 
 
جهان بس، فتنه خواهد دید؛ از آن چشم و از آن، ابرو
 
 
جهان بس، فتنه خوا، هد دید؛ از آن چشم و، از آن، ابرو
 
(درآمد بیات ترک)
 
 
غلام چشم آن ترکم؛ که در خواب، خوش مستی
 
 
 
نگارین گلشنش روی است و؛ مشکین سایبان، ابرو
 
(درآمد بیات ترک)
 
 
تو کافر دل نمی‌بندی؛ نقاب زلف و، می‌ترسم
 
 
 
که محرابم بگرداند؛ خم آن دلستان، ابرو
 
(جامه‌دران)
 
 
اگر چه، مرغ زیرک بود حافظ؛ در هواداری
 
 
 
به تیر غمزه صیدش کرد؛ چشم آن کمان، ابرو
 
(قطار)
 
 
غلام چشم آن ترکم؛ که در خوا، ب، خوش مستی
 
 
 
نگارین گلشنش، روی است و؛ مشکین سایبان، ابرو

  آواز روی فیلم سینمایی دلشدگان
+
۱ مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو
۲ غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو
۳ هلالی شد تنم زین غم که با طغرای ابرویش که باشد مه که بنماید ز طاق آسمان ابرو
۴ رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو
۵ روان گوشه گیران را جبینش طرفه گلزاریست که بر طرف سمن زارش همی‌گردد چمان ابرو
۶ دگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسنی که این را این چنین چشم است و آن را آن چنان ابرو
۷ تو کافردل نمی‌بندی نقاب زلف و می‌ترسم که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو
۸ اگر چه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابرو