اگر قصد دیدن سایت رسمی استاد شجریان را دارید اینجا کلیک کنید.
Monday, December 04, 2006

دوش دور از رویت ای جان

آواز سه‌گاه
شعر: سعدی
آلبوم: دستان
 
 
(مثنوی مخالف)
 
 
دوش؛ دور از، رویت ای جان؛ جانم از غم؛ تاب داشت
 
 
دوش؛ دور از، رویت ای جان؛ جانم از غم؛ تاب داشت
 
 
 
ابر چشمم؛ بر رخ از، سودای تو؛ سیلاب داشت
 
(مثنوی مخالف)
 
 
نه از تفکر، عقل مسکین؛ پایگاه، صبر دید
 
 
 
نه از پریشانی، دل شوریده؛ چشم خواب داشت
 
(مثنوی مخالف)
 
 
نقش نامت؛ کرده دل؛ محراب تسبیح وجود
 
 
 
تا سحر تسبیح‌گویان؛ روی، در محراب داشت
 
(مخالف سه‌گاه + فرود)
 
 
دیده‌ام، می‌جست؛ گفتندم، نبینی روی دوست
 
 
 
عاقبت معلوم کردم؛ کاندرو، سیماب داشت
 
 
عاقبت معلوم کردم؛ کاندرو سیماب داشت
 
(مویه)
 
 
روزگار، عشق خوبان؛ شهد، فائق می‌نمود
 
 
 
باز دانستم؛ که شهد آلوده؛ زهر ناب داشت
 
(منصوری)
 
 
سعدی این ره مشکل افتاده‌است؛ در دریای عشق
 
 
سعدی این ره، مشکل افتاده‌است؛ در دریای عشق
 
 
 
کاول آخر؛ در صبوری؛ اندکی، پایاب داشت
 
(جمله اول درآمد سه‌گاه)
 
 
دوش، دور از رویت ای جان؛ جانم از غم، تاب داشت
 
 
 
ابر چشمم، بر رخ از سودای تو؛ سیلاب داشت
 
(جمله دوم درآمد سه‌گاه)
 
 
نه از تفکر؛ عقل مسکین؛ پایگاه، صبر دید
 
 
 
نه از پریشانی، دل شوریده چشم خواب داشت
+
۱دوش دور از رویت ای جان جانم از غم تاب داشتابر چشمم بر رخ از سودای دل سیلاب داشت
۲در تفکر عقل مسکین پایمال عشق شدبا پریشانی دل شوریده چشمم خواب داشت
۳کوس غارت زد فراقت گرد شهرستان دلشحنه عشقت سرای عقل در طبطاب داشت
۴نقش نامت کرده دل محراب تسبیح وجودتا سحر تسبیح گویان روی در محراب داشت
۵دیده‌ام می‌جست و گفتندم نبینی روی دوستخود درفشان بود چشمم کاندر او سیماب داشت
۶ز آسمان آغاز کارم سخت شیرین می‌نمودکی گمان بردم که شهدآلوده زهر ناب داشت
۷سعدی این ره مشکل افتادست در دریای عشقاول آخر در صبوری اندکی پایاب داشت